XXVII. Mezinárodní kongres a výstava ODPADY - LUHAČOVICE 2019

 LUHAČOVICE 11. - 13. září 2019, Kulturní dům Elektra

  

Závazná přihláška pro vystavovatele

Pozn.: * povinné údaje
Fakturační údaje:
Obchodní jméno
(dle obch. rejstříku): *
Město:*
Ulice:*
Č.p.:*
PSČ: *
IČO *
DIČ
Tel., fax, mobil: *
E-mail: *
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Jména účastníků:
Pozn.: Pokud fakturační adresa neodpovídá poštovní adrese, uveďte prosím poštovní adresu v jiných sděleních.
Kontaktní osoba
Jméno:*
Telefon:
E-mail:*
Požadavek na výstavní plochu
Krytá plocha (pouze vč. stánku)  2.200 Kč/m2
m2
Salonek (bez výstavby stánku)    2.000 Kč/m2
m2
Volná venkovní plocha:
m2
do 20 m2 : 1.500,- Kč/m2      nad 20 m2 :   1.200,- Kč/m2
Pronájem reklamního panelu v kongresovém sále - celkem :  5.000,- Kč/m2
m2

Představení firmy formou přednášky (prezentace):             

10.000,- Kč/ 10 min

15.000,- Kč/ 20 min

10 minut                    20 minut
 
Propagace firmy v katalogu kongresu
- součást Bulletinu (zákl. údaje - název, adresa, IČO, mail, tel.)  5.500,- Kč
Ano
- reklamní plocha ve Sborníku přednášek - 1/4 stránky A4         3.000,- Kč
Ano
- celostránková plocha ve Sborníku přednášek – 1/1 A4            12.000,- Kč
Ano
- vložení propagačního letáku A4 do dárkových balíčků                6.000,- Kč Ano
Stavba stánku:
Objednáváme zajištění stavby stánku u pořadatele- systém OCTANORM   1 .800,- Kč/ Kč/m2
Ano 
Stavbu stánku si zajistíme sami
Ano
Účastnický poplatek (3 dny):
 4.600,-.Kč/1 osoba přihlašuji os                   
Sborník přednášek bez účasti na kongresu - CD     750,- Kč/ks
objednávám ks
   
 
 
 Adresář firem v OH 2020 (2.600 firem) - CD              950,- Kč/ks
objednávám ks
 
 
 
   
K uvedeným cenám bude fakturována DPH.

V souladu se zákonem č.235/2004 Sb. ve znění všech novel a doplňků fakturujeme DPH k pronájmu plochy a za poskytnuté práce.

 Účastnický poplatek obsahuje Sborník přednášek, 3 obědy,kávy,minerálky, 2 společenské večery, dárkový balíček a odbornou exkurzi ve pátek.

Po zaslání řádně vyplněné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu včetně DPH, která není daňovým dokladem. Po úhradě této faktury obdržíte doklad na přijatou platbu. Při prezenci obdržíte konečnou fakturu s vyúčtovanou zálohou.
Uznáváme právo pořadatele přiměřeně zvětšit nebo zmenšit požadovanou výstavní plochu. Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek účasti. Zavazujeme se, že uhradíme zálohovou a konečnou fakturu včetně PDH ve lhůtách splatnosti.Dovolujeme si Vás požádat o pečlivé vyplnění, označení křížkem všech řádků, podepsání a potvrzení včetně razítka a zaslání na naši adresu. Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.
Účastnický poplatek obsahuje Sborník přednášek, 3 obědy,kávy, minerálky, 2 společenské večery, dárkový balíček a odbornou exkurzi
Účastníci semináře mají zdarma vstup do všech prostor kongresu a výstavy včetně programu kongresu.
Podmínky účasti: Přihláška je pro účastníka závazná, nesmí být použita pro jiného účastníka.

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám, seznam volných hotelů naleznete zde.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO VYSTAVOVATELE
KONGRESU A VÝSTAVY ODPADY – LUHAČOVICE 2019

 

ČLÁNEK I - Pořadatel kongresu a výstavy

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice (dále jen pořadatel)

 

ČLÁNEK II - Závazné přihlášky a přidělování ploch
1. Závazná přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro vystavovatele závazná. Pořadatel má právo nezaregistrovat Závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.
2. Potvrzení o definitivní přidělené výstavní ploše provádí pořadatel po úhradě nájemného, ve výši min. 50%. Zaplacení celého nájemného je podmínkou předání výstavní plochy vystavovateli před zahájením montáže nebo instalování vystavovaného exponátu.
3. Při stornování závazné přihlášky a uhrazení zálohové platby za objednané služby se zaplacená úhrada nevrací.
4. Vystavovatel se zavazuje ke splnění všech závazků, vzniklých jeho účastí, účastí jeho spoluvystavovatelů a jím pověřených firem, účastněných na kongresu.

5. Závazná přihláška nesmí být použita pro jinou firmu nebo účastníka bez souhlasu pořadatele.

 

ČLÁNEK III - Účastnické poplatky

Při stornování účastnického poplatku ze strany vystavovatele po zaregistrování Závazné přihlášky se uhrazené účastnické poplatky nevrací. Každý vystavovatel musí být přihlášen i jako účastník kongresu a uhradit účastnický poplatek a to podle počtu zúčastněných osob vystavovatele, nejméně však jeden účastnický poplatek.

 

ČLÁNEK IV - Pronájem výstavní plochy
1. Pronájem výstavních ploch je vždy uveden v Závazné přihlášce. Každý započatý čtvereční metr se účtuje jako celý.
2. Při stornování účasti ze strany vystavovatele před přidělením výstavní plochy se zaplacená záloha nevrací. Při stornování účasti ze strany vystavovatele po přidělení výstavní plochy se zaplacené nájemné nevrací.

3. Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel přenechat třetí osobě.

 

ČLÁNEK V - Exponáty
1. Exponátem se rozumí výrobek, zboží nebo právo k nehmotným statkům, které je závazně přihlášeno a vystaveno v prostoru stanoveném pořadatelem a které odpovídá nomenklatuře kongresu.
2. Změny exponátů je vystavovatel povinen neprodleně ohlásit pořadateli. Drobné a cenné exponáty musí vystavovatel zabezpečit proti krádeži.
3. Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny pořadatele. Za exponáty neodvezené do 24 hodin od skončení kongresu se účtují manipulační a skladovací poplatky.
4. Přejímku výrobků a zboží (exponátů) provádí zásadně vystavovatel. V případě, že vystavovatel ani jeho zástupce nebudou na místě, bude exponát složen na přidělené výstavní ploše na riziko vystavovatele. Není přípustné odvážet exponáty během akce.

5. Příprava a montáž exponátů nebo salónků může začít nejdříve 24 hodin před zahájením kongresu.

 

ČLÁNEK VI - Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů
1. Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje pořadatel. Při výstavbě expozic a předvádění exponátů jsou pro vystavovatele závazné bezpečnostní předpisy. V případě jejich nedodržení nepovolí pořadatel provoz expozice.
2. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná zařízení, zajišťující bezpečnost nesmějí být zastavěny. Zásahy do objektů KD Elektra nebo volných ploch jsou zakázány. Veškeré práce související s úpravou těchto ploch je vystavovatel povinen si objednat u pořadatele..
3. Přívody a odpady vody, elektro a dalších služeb je vystavovatel si povinen objednat u pořadatele
4. Vystavovatel odpovídá za veškeré zařízení zapůjčené pořadatelem a je povinen je vrátit po skončení akce nepoškozené.
5. Každé poškození výstavní plochy a zařízení, které měl vystavovatel v pronájmu je povinen vystavovatel uvést do původního stavu nebo uhradit pořadateli.
6. Vystavovatel je povinen se řídit platnými bezpečnostními předpisy.
7. Výstavba expozic včetně montáže musí být hotova nejpozději do 23.hodiny posledního dne před dnem oficiálního zahájení kongresu a výstavy.
8. Demontáž expozic, stánků a exponátů včetně venkovní plochy může začít nejdříve 1 hodinu po oficiálním ukončením kongresu a výstavy.

 

ČLÁNEK VII - Propagace, inzerce, nápisy

1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve své expozici nebo formou pronájmu reklamních panelů.

2. Veškerá propagační média uplatňovaná mimo vlastní expozici či salónek musí být objednána u pořadatele.

 

ČLÁNEK VIII - Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, vybavení či zařízení salónků, zboží, obalů a balícího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení kongresu.

 

ČLÁNEK IX - Závěrečná ustanovení
1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit kongres a výstavu, zajistit konání kongresu a výstavy po celou dobu jeho trvání nebo její část na celé výstavní ploše či v KD ELEKTRA, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatel je oprávněn zadržet přiměřenou část plateb vystavovatelem mezitím zaplacených.
2. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu a to nejpozději v den ukončení kongresu a výstavy. Jinak jeho právo zaniká.

3. Není-li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit vystavovatele z další účasti na výstavě či semináři. V takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného nájemného.

 

V Luhačovicích 26.2. 2019                                                                                                           JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

 

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním
Všeobecných podmínek účasti. (zde uvedete souhlasím).*

             

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008