XXVIII. Mezinárodní kongres a výstava ODPADY - LUHAČOVICE 2020

LUHAČOVICE 16. - 18. září 2020, Kulturní dům Elektra 

Závazná přihláška pro firmy

Pozn.: * povinné údaje

Fakturační údaje:
Obchodní jméno
(dle obch. rejstříku): *
Město:*
Ulice:*
Č.p.:*
PSČ: *
IČO *
DIČ
Tel., fax, mobil: *
E-mail: *
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Jména účastníků:*
Kontaktní osoba
Jméno:*
Telefon:
E-mail:*
Varianty účasti:
účastnický poplatek 16. - 18. září 2020 - celý kongres  přihlašuji osob 4.600,- Kč/ 1 osoba
 účastnický poplatek 16. - 18. září 2020 BEZ ROUŠEK:opatření proti COVIDu - celý kongres  přihlašuji osob  5.300,-Kč/1 osoba
   
   
Další materiály kongresu:  
Sborník přednášek bez účasti na kongresu - CD      750,- Kč/ks
objednávám ks
Adresář firem v OH 2021 (celkem 2.600 firem) - CD  950,- Kč/ks  objednávám ks
 
 
 
 
 
   
K uvedeným cenám bude fakturováno DPH.

 

Účastnický poplatek 16. - 18. září  obsahuje Sborník přednášek, 3 obědy,kávy,minerálky, 2 společenské večery, dárkový balíček a odbornou exkurzi ve pátek.


Účastníci kongresu mají zdarma vstup do všech prostor kongresu a výstavy včetně programu kongresu.
Podmínky účasti: Přihláška je pro účastníka závazná, nesmí být použita pro jiného účastníka.
 

V souladu se zákonem č.235/2004 Sb. ve znění všech novel a doplňků fakturujeme DPH k pronájmu plochy a za poskytnuté práce.

 

Po zaslání řádně vyplněné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu včetně DPH, která není daňovým dokladem. Po úhradě této faktury obdržíte doklad na přijatou platbu. Při prezenci obdržíte konečnou fakturu s vyúčtovanou zálohou.
Uznáváme právo pořadatele přiměřeně zvětšit nebo zmenšit požadovanou výstavní plochu. Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek účasti. Zavazujeme se, že uhradíme zálohovou a konečnou fakturu včetně PDH ve lhůtách splatnosti.Dovolujeme si Vás požádat o pečlivé vyplnění, označení křížkem všech řádků, podepsání a potvrzení včetně razítka a zaslání na naši adresu. Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.
Účastníci semináře mají zdarma vstup do všech prostor kongresu a výstavy včetně programu kongresu.
Podmínky účasti: Přihláška je pro účastníka závazná, nesmí být použita pro jiného účastníka.

Po zaslání řádně vyplněné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu včetně DPH,která není daňovým dokladem. Po úhradě této faktury obdržíte doklad na přijatou platbu. Při prezenci obdržíte konečnou fakturu s vyúčtovanou zálohou.

 

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám, seznam volných hotelů naleznete zde.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO ÚČASTNÍKY KONGRESU A VÝSTAVY ODPADY – LUHAČOVICE 2020

ČLÁNEK I - Pořadatel kongresu a výstavy :

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice (dále jen pořadatel)

ČLÁNEK II -Závazné přihlášky
1. Závazná přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro účastníka kongresu a výstavy a pracovního semináře
(dále jen účastníka) závazná. Pořadatel má právo nezaregistrovat závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.
2. Závazně je účastník registrován v den, kdy pořadatel obdrží na svůj účet platbu za objednané služby a za účastnický poplatek, který je uveden v řádně vyplněné závazné přihlášce.
3. Při stornování závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku za objednané služby se zaplacená úhrada nevrací.

4. Vyplněná závazná přihláška pro úřady nesmí být použita pro účastníky z odborných firem.

ČLÁNEK III - Účastnické poplatky

Při stornování účastnického poplatku ze strany účastníka po zaregistrování Závazné přihlášky se uhrazené účastnické poplatky nevrací.

ČLÁNEK IV – Organizace pracovního semináře a kongresu a výstavy

1. Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními opatřeními,které pořadatel zajistil pro plynulý průběh kongresu a výstavy a pracovního semináře včetně kontroly při vstupu na kongres a výstavu a na všechny doprovodné odborné akce, probíhající v průběhu kongresu včetně společenských večerů. Při vyzvání pořadatele je účastník povinen předložit svoji vizitku účastníka kongresu a pracovního semináře, zhotovenou pořadatelem. Tato vizitka účastníka je nepřenosná, účastník ji nesmí předat třetí osobě a při odchodu z kongresu a výstavy je povinen vrátit svoji vizitku účastníka u prezence pořadatelům.

2. Účastník je povinen se zúčastnit přednášek, výstavy, společenských večerů a všech doprovodných akcí pouze ve vhodném společenském oděvu. Na přednášky je zákaz vstupu v krátkých kalhotech a na společenský je povolen vstup v obleku nebo v saku. 3. V případě, že účastník nebude vhodně oblečen - viz bod 2, nebude na přednášky nebo společenský večer vpuštěn a nemá nárok na vrácení účastnického poplatku. 4. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled účastníků z řad vystavovatelů,ostatních firem a účastníků z úřadů,nadací a středních a vysokých škol.

 

ČLÁNEK V - Pojištění
1. Pořadatel neodpovídá účastníkům pracovního semináře za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození svých věcí,tašek nebo zavazadel bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení pracovního semináře.

2. Každý účastník si pojištění zajišťuje sám.Pořadatel prohlašuje,že účastnický poplatek neobsahuje pojištění účastníka během konání pracovního semináře.

 

ČLÁNEK VI - Závěrečná ustanovení
1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit kongres a výstavu nebo pracovní seminář v KD ELEKTRA, uvědomí o tom ihned účastníky pracovního semináře. Veškeré závazky vzniklé pořadateli ze závazné přihlášky zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkům pracovního semináře a kongresu a výstavy žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
2. Účastník kongresu a pracovního semináře může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu a to nejpozději v den ukončení kongresu a výstavy. Jinak jeho právo zaniká.

3. Není - li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit účastníka kongresu a pracovního semináře z další účasti na kongresu a pracovním semináři . V takovém případě nevzniká účastníkovi kongresu a pracovního semináře žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného účastnického poplatku nebo objednaných služeb.

V Luhačovicích 2.1. 2020                                                                                                JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

 

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním

Všeobecných podmínek účasti. (zde uvedete souhlasím).*

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008