XXIX. Mezinárodní kongres a výstava ODPADY - LUHAČOVICE 2021

 LUHAČOVICE 15. - 17. září 2021, Kulturní dům Elektra

  

Závazná přihláška pro vystavovatele

Pozn.: * povinné údaje
Fakturační údaje:
Obchodní jméno
(dle obch. rejstříku): *
Město:*
Ulice:*
Č.p.:*
PSČ: *
IČO *
DIČ
Tel., fax, mobil: *
E-mail: *
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Jména účastníků:
Pozn.: Pokud fakturační adresa neodpovídá poštovní adrese, uveďte prosím poštovní adresu v jiných sděleních.
Kontaktní osoba
Jméno:*
Telefon:
E-mail:*
Požadavek na výstavní plochu
Krytá plocha (pouze vč. stánku)  2.200 Kč/m2
m2
Salonek (bez výstavby stánku)    2.000 Kč/m2
m2
Volná venkovní plocha:
m2
do 20 m2 : 1.500,- Kč/m2      nad 20 m2 :   1.200,- Kč/m2
Pronájem reklamního panelu v kongresovém sále - celkem :  5.000,- Kč/m2
m2

Představení firmy formou přednášky (prezentace):             

10.000,- Kč/ 10 min

15.000,- Kč/ 20 min

10 minut                    20 minut
 
Propagace firmy v katalogu kongresu
- součást Bulletinu (zákl. údaje - název, adresa, IČO, mail, tel.)  5.500,- Kč
Ano
- reklamní plocha ve Sborníku přednášek - 1/4 stránky A4         3.000,- Kč
Ano
- celostránková plocha ve Sborníku přednášek – 1/1 A4            12.000,- Kč
Ano
- vložení propagačního letáku A4 do dárkových balíčků                6.000,- Kč Ano
Stavba stánku:
Objednáváme zajištění stavby stánku u pořadatele   1 .800,- Kč/ Kč/m2
Ano 
Stavbu stánku si zajistíme sami
Ano
Účastnický poplatek (3 dny):
 4.600,- Kč/1 osoba přihlašuji os                   
Sborník přednášek bez účasti na kongresu - CD     750,- Kč/ks
objednávám ks
   
 
 
 Adresář firem v odpadech, verze 2019 (2.900 firem) - CD              950,- Kč/ks
objednávám ks
 
 
 
   
K uvedeným cenám bude fakturována DPH v zákonné výši.

V souladu se zákonem č.235/2004 Sb. ve znění všech novel a doplňků fakturujeme DPH k pronájmu plochy a za poskytnuté práce.

Po zaslání řádně vyplněné přihlášky Vám zašleme mailem zálohovou fakturu včetně DPH, která není daňovým dokladem. Po úhradě této faktury obdržíte mailem doklad na přijatou platbu. Při prezenci obdržíte konečnou fakturu s vyúčtovanou zálohou.
Uznáváme právo pořadatele přiměřeně zvětšit nebo zmenšit požadovanou výstavní plochu. Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek účasti. Zavazujeme se, že uhradíme zálohovou a konečnou fakturu včetně PDH ve lhůtách splatnosti.Dovolujeme si Vás požádat o pečlivé vyplnění, označení křížkem všech řádků, podepsání a potvrzení včetně razítka a zaslání na naši adresu. Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám, seznam volných hotelů naleznete zde.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO VYSTAVOVATELE
KONGRESU A VÝSTAVY ODPADY – LUHAČOVICE 2021

 

ČLÁNEK I - Pořadatel kongresu a výstavy

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice (dále jen pořadatel)

 

ČLÁNEK II - Závazné přihlášky
1. Závazná přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro vystavovatele závazná. Pořadatel má právo nezaregistrovat Závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.
2. Závazně je účastník registrován v den, kdy pořadatel obdrží na svůj účet platbu za objednané služby a za účastnický poplatek, který je uveden v řádně vyplněné závazné přihlášce.
3. Při stornování závazné přihlášky a uhrazení zálohové platby za objednané služby se zaplacená úhrada nevrací.
4. Vyplněná závazná přihláška pro přihlášenou firmu nesmí být použita pro účastníky z jiných odbornách firem.

 

ČLÁNEK III - Účastnické poplatky

Při stornování účastnického poplatku ze strany účastníka po zaregistrování Závazné přihlášky se uhrazené účastnické poplatky nevrací.

 

ČLÁNEK IV – Organizace kongresu a výstavy
1. Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními opatřeními, které pořadatel zajistil pro plynulý průběh kongresu a výstavy a pracovního semináře včetně kontroly při vstupu na kongres a výstavu a na všechny doprovodné odborné akce,probíhající v průběhu kongresu včetně společenských večerů. Při vyzvání pořadatele je účastník povinen předložit svoji vizitku účastníka kongresu a pracovního semináře, zhotovenou pořadatelem.Tato vizitka účastníka je nepřenosná,účastník ji nesmí předat třetí osobě a při odchodu z kongresu a výstavy je povinen vrátit svoji vizitku účastníka u prezence pořadatelům.
2. Účastník je povinen se zúčastnit přednášek, výstavy, společenských večerů a všech doprovodných akcí pouze ve vhodném společenském oděvu. Na přednášky je zákaz vstupu v krátkých kalhotách a na společenský večer je povolen vstup v obleku nebo v saku.
3. V případě, že účastník nebude vhodně oblečen – viz bod 2, nebude na přednášky nebo společenský večer vpuštěn a nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled účastníků z řad vystavovatelů a firem včetně účastníků z úřadů,nadací a středních a vysokých škol.

 

ČLÁNEK V - Pojištění
1. Pořadatel neodpovídá účastníkům kongresu za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození svých věcí,tašek nebo zavazadel bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení pracovního semináře.
2.Každý účastník si pojištění zajišťuje sám.Pořadatel prohlašuje,že účastnický poplatek neobsahuje pojištění účastníka během konání pracovního semináře.

 

ČLÁNEK VI - Závěrečná ustanovení
1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit kongres a výstavu nebo pracovní seminář v KD ELEKTRA, uvědomí o tom ihned účastníky pracovního semináře. Veškeré závazky vzniklé pořadateli ze závazné přihlášky zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkům pracovního semináře a kongresu a výstavy žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
2. Účastník kongresu a pracovního semináře může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu a to nejpozději v den ukončení kongresu a výstavy. Jinak jeho právo zaniká.
3. Není - li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit účastníka kongresu a pracovního semináře z další účasti na kongresu a pracovním semináři . V takovém případě nevzniká účastníkovi kongresu a pracovního semináře žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného účastnického poplatku nebo objednaných služeb.

 

 

V Luhačovicích 18.1. 2021                                                                                                           JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

 

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním
Všeobecných podmínek účasti. (zde uvedete souhlasím).*

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008