PŘEDBĚŽNÝ  program XXIX. Mezinárodního

kongresU  a výstavy  ODPADY – LUHAČOVICE 2021

Luhačovice, 15.9. – 17.9. 2021, Kulturní dům ELEKTRA

 

Středa – 15. 9. 2021                        Hlavní Téma kongresu :

 09.00–11.30      

SPALOVÁNÍ KALŮ+BIOODPADU  A VYUŽITÍ ROBOTŮ PŘI SEPARACI BIOODPADU

1) KOMPOSTOVÁNÍ  KALŮ A VYUŽITÍ KALŮ K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ  ………VÚRV   Chomutov

2) VÝROBA BIOPALIVA  Z  KALŮ  S VYUŽITÍM  SOLÁRNÍ ENERGIE

      A ROBOTICKÉ  AUTOMATIZACE……………………………………………..………..Ing.Josef Gabryš

3)ROBOTIZACE V TŘÍDÍCÍCH  LINKÄCH POMOCÍ ROBOTŮ S RAMENEM……........Ing. Jaroslav Váňa,CSc.

4)PREZENTACE FIRMY COMPAG MB……………………………………………………. jednatel   Radek  Lizec

 5) REALIZACE PRVNÍHO  PROJEKTU SPALOVÁNÍ KALŮ…………………..………. zástupce města Písek

6) PREZENTACE ČESKÉ FIRMY V OBLASTI OH A JEJICH  NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

 11.30-12.00 DISKUZE

12.00-15.00 OBĚD

15.00-17.00 ODBORNÁ DISKUSE  ÚČASTNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A ODBORNÝCH FIREM

19.30 -22.00 1. SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA                       

 

 

Čtvrtek – 16. 9. 2021                     Hlavní Téma kongresu :

09.00–11.30    

METODIKA VÝPOČTU VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD PRO OBCE NA ROK 2022

1)NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ZPOPLATNĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU –

   MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD ………………..…….…..…..JUDR. Zdeňka Jirásková,MF    

 2) Nové povinnosti  PRO MĚSTA A ODBORnĚ FIRMY  plynoucí
       z nového zákona o odpadech……………………………………….JUDr. Dana Římanová 

3)VÝKLAD VYHLÁŠKY O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY .. JUDr. Dana Římanová

4) Výklad Vyhlášky   o podrobnostech nakládání s odpady  

      VÝROBKŮ   S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ ……….……………………. JUDr. Dana Římanová

5) NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ  V OBECNĚ ZÁVAZNÝCH  VYHLÁŠKÁCH 

    O STANOVENÍ  OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

    O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH  ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD .............................. Mgr. et  Mgr. Pavel Chodúr, MV

11.30 - 12.00  DISKUZE

15.00 - 15.15  Slavnostní vyhlášení XXIII. ročníku „Ceny Karla Velka 2021“

15:15 - 17:30  ODBORNÁ DISKUSE – VYSVĚTLENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY A KONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH     

                          POPLATKŮ

19.30 - 22.00  2. SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA

 

Pátek – 17. 9. 2021

09.00 – 12.00  PROHLÍDKA  KOMPOSTÁRNY  SLAVIČÍN, ENERGE TICKÉ VYUŽITÍ KALŮ A GASTROODPADU

12.00 - 12.05   UKONČENÍ XXIX. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU A VÝSTAVY   ODPADY – LUHAČOVICE 2021

12.05 - 14.00   OBĚD

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008