Závazná přihláška pro firmy
Pozn.: * povinné údaje

Fakturační údaje:
Obchodní jméno
(dle obch. rejstříku): *
Město:*
Ulice:*
Č.p.:*
PSČ: *
IČO *
DIČ
Tel., fax, mobil: *
E-mail: *
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Jména účastníků:
Kontaktní osoba
Jméno:*
Telefon:
E-mail:*
Účastnický poplatek na kongres včetně sborníku přednášek (3 dny):
přihlašuji osob (4.900,-.Kč/1 osoba)
Sborník přednášek bez účasti na kongresu 900,- Kč/ks
objednávám ks
   
 
 
 
 
Sborník přednášek chci v pdf verzi na CD/ tištěný (vyplňte):
pdf verze nebo tištěná:
K uvedeným cenám bude fakturováno DPH.

 

Účastnický poplatek obsahuje Sborník přednášek, 3 obědy,kávy,minerálky, 2 společenské večery, dárkový balíček a odbornou exkurzi v pátek.

Přihláška je pro účastníka závazná, nesmí být použita pro jiného účastníka.
Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Po zaslání řádně vyplněné přihlášky, Vám zašleme mailem zálohovou fakturu včetně DPH, která není daňovým dokladem. Po úhradě této faktury obdržíte mailem doklad na přijatou platbu. Při prezenci obdržíte konečnou fakturu s vyúčtovanou zálohou.
Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili a bez výhrad souhlasíte se zněním Všobecných podmínek účasti, které jsou nedílnou součástí závazné přihlášky.

 

 

VŠEOBECNÉ    PODMÍNKY  ÚČASTI  PRO  ÚČASTNÍKY  KONGRESU A VÝSTAVY

„ODPADY – LUHAČOVICE 2023“

 

ČLÁNEK I  -  Pořadatel XXXI.  Mezinárodního kongresu a výstavy

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.
Uherskobrodská 984
763 26 Luhačovice (dále jen pořadatel)


ČLÁNEK II - Závazné přihlášky

1. Závazná přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro účastníka kongresu a výstavy (dále jen účastníka) závazná. Pořadatel má právo nezaregistrovat  závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

2. Závazně je účastník registrován v den, kdy pořadatel obdrží na svůj účet platbu za objednané služby a za účastnický poplatek, který je uveden v řádně vyplněné závazné přihlášce.

3. Při stornování závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku  za objednané služby se zaplacená  úhrada nevrací.

4.Vyplněná závazná přihláška pro přihlášenou firmu nesmí být použita pro účastníky z jiných odborných firem.


ČLÁNEK III - Účastnické poplatky

Při stornování účastnického poplatku ze strany účastníka po zaregistrování Závazné přihlášky se uhrazené účastnické poplatky nevrací.


ČLÁNEK IV – Organizace  kongresu a výstavy

1. Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními opatřeními,které pořadatel zajistil pro plynulý průběh kongresu a výstavy a pracovního semináře včetně kontroly při vstupu na kongres a výstavu a na všechny doprovodné odborné akce,probíhající v průběhu kongresu včetně společenských večerů. Při vyzvání pořadatele je účastník povinen předložit svoji vizitku účastníka kongresu a pracovního semináře, zhotovenou pořadatelem.Tato vizitka účastníka je nepřenosná,účastník ji nesmí předat třetí osobě a při odchodu z kongresu a výstavy je povinen vrátit  svoji vizitku účastníka u prezence pořadatelům.

2. Účastník je povinen se zúčastnit přednášek, výstavy, společenských  večerů a všech doprovodných akcí pouze ve vhodném společenském oděvu. Na přednášky je zákaz vstupu v krátkých kalhotách a na společenský večer je povolen vstup v obleku nebo v saku.

3. V případě, že účastník nebude vhodně oblečen – viz bod 2, nebude na přednášky nebo společenský večer vpuštěn a nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled účastníků z řad vystavovatelů a firem včetně účastníků z úřadů,nadací a středních a vysokých škol.


ČLÁNEK V - Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá účastníkům kongresu  za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození svých věcí,tašek nebo zavazadel  bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení  pracovního semináře.

2.Každý účastník si pojištění zajišťuje sám.Pořadatel prohlašuje,že účastnický poplatek neobsahuje pojištění účastníka během konání  pracovního semináře.


ČLÁNEK  VI - Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit kongres a výstavu nebo pracovní seminář  v KD ELEKTRA, uvědomí o tom ihned účastníky pracovního semináře. Veškeré závazky vzniklé pořadateli ze závazné přihlášky zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkům pracovního semináře a kongresu a výstavy  žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Účastník kongresu a pracovního semináře může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu a to nejpozději v den ukončení kongresu a výstavy. Jinak jeho právo zaniká.

3. Není - li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit účastníka kongresu a pracovního semináře z další účasti na kongresu a pracovním semináři . V takovém případě nevzniká účastníkovi kongresu a pracovního semináře  žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného účastnického poplatku nebo objednaných služeb.

V Luhačovicích 13.3.2023 JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

 

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním
Všeobecných podmínek účasti. (zde uvedete souhlasím).*

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008