Závazná přihláška pro vystavovatele
Pozn.: * povinné údaje
Fakturační údaje:
Obchodní jméno
(dle obch. rejstříku): *
Město:*
Ulice:*
Č.p.:*
PSČ: *
IČO *
DIČ
Tel., fax, mobil: *
E-mail: *
Číslo účtu:
Jiná sdělení:
Jména účastníků:
Poznámka: pokud fakturační adresa neodpovídá poštovní adrese, uveďte prosím poštovní adresu v jiných sděleních.
Kontaktní osoba
Jméno:*
Telefon:
E-mail:*
Požadavek na výstavní plochu
Krytá plocha (pouze včetně stánku) | 2.200 Kč/m2
m2
Salonek (bez výstavby stánku) | 2.000 Kč/m2
m2
Volná venkovní plocha | do 20 m2 = 1.700,- Kč/m2, nad 20 m2 = 1.500,- Kč/m2
m2
 
Pronájem reklamního panelu v kongresovém sále | 7.000 Kč/1m2
m2
Představení firmy formou 10 min. přednášky | 12.000 Kč
10 minut:
Představení firmy formou 20 min. přednášky | 18.000 Kč 20 minut:

Propagace firmy v katalogu kongresu

Součást Bulletinu (zákl. údaje - název, adresa, IČO, mail, tel.) | 5.500 Kč
Ano
Reklamní plocha ve Sborníku přednášek - 1/4 stránky A4 | 3.000 Kč
Ano
Celostránková reklamní plocha ve Sborníku přednášek – 1/1 A4 | 12.000 Kč
Ano
Vložení propagačního letáku A4 do dárkových balíčků | 6.000 Kč Ano
Stavba stánku:
Objednáváme zajištění stavby stánku u pořadatele | 1.800 Kč/1m2
Ano
Stavbu stánku si zajistíme sami
Ano
Účastnický poplatek na kongres včetně Sborníku přednášek (3 dny):
přihlašuji osob(y) (4.900,- Kč/1 osoba)  
Sborník přednášek bez účasti na kongresu / 900,- Kč/ks
objednávám ks
Adresář firem v OH, verze 2023 (cca 2900 firem) na CD / 1.450,- Kč/ks objednávám ks
K uvedeným cenám bude fakturována DPH v zákonné výši.

V souladu se zákonem č.235/2004 Sb. ve znění všech novel a doplňků fakturujeme DPH k pronájmu plochy a za poskytnuté práce.

Po zaslání řádně vyplněné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu včetně DPH, která není daňovým dokladem. Po úhradě této faktury obdržíte doklad na přijatou platbu. Při prezenci obdržíte konečnou fakturu s vyúčtovanou zálohou.

 

Uznáváme právo pořadatele přiměřeně zvětšit nebo zmenšit požadovanou výstavní plochu. Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek účasti. Zavazujeme se, že uhradíme zálohovou a konečnou fakturu včetně PDH ve lhůtách splatnosti. Dovolujeme si Vás požádat o pečlivé vyplnění, označení křížkem všech řádků a potvrzení.

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Účastnický poplatek zahrnuje Sborník přednášek, 3 obědy, kávy, minerálky, 2 společenské večery, dárkový balíček a odbornou exkurzi v pátek 16. 9. 2022.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO ÚČASTNÍKY
KONGRESU A VÝSTAVY „ODPADY – LUHAČOVICE 2022“

 

ČLÁNEK I - Pořadatel XXX. Mezinárodního kongresu a výstavy:

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. (dále jen pořadatel)

Uherskobrodská 984

763 26 Luhačovice

 

ČLÁNEK II - Závazné přihlášky

1. Závazná přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro účastníka kongresu a výstavy (dále jen účastníka) závazná. Pořadatel má právo nezaregistrovat závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

2. Závazně je účastník registrován v den, kdy pořadatel obdrží na svůj účet platbu za objednané služby a za účastnický poplatek, který je uveden v řádně vyplněné závazné přihlášce.

3. Při stornování závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku za objednané služby se zaplacená úhrada nevrací.

4.Vyplněná závazná přihláška pro přihlášenou firmu nesmí být použita pro účastníky z jiných odborných firem.

 

ČLÁNEK III - Účastnické poplatky

Při stornování účastnického poplatku ze strany účastníka po zaregistrování Závazné přihlášky se uhrazené účastnické poplatky nevrací.

 

ČLÁNEK IV – Organizace kongresu a výstavy

1. Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními opatřeními, které pořadatel zajistil pro plynulý průběh kongresu a výstavy a pracovního semináře včetně kontroly při vstupu na kongres a výstavu a na všechny doprovodné odborné akce, probíhající v průběhu kongresu včetně společenských večerů. Při vyzvání pořadatele je účastník povinen předložit svoji vizitku účastníka kongresu a pracovního semináře, zhotovenou pořadatelem. Tato vizitka účastníka je nepřenosná, účastník ji nesmí předat třetí osobě a při odchodu z kongresu a výstavy je povinen vrátit svoji vizitku účastníka u prezence pořadatelům.

2. Účastník je povinen se zúčastnit přednášek, výstavy, společenských večerů a všech doprovodných akcí pouze ve vhodném společenském oděvu. Na přednášky je zákaz vstupu v krátkých kalhotách a na společenský večer je povolen vstup v obleku nebo v saku.

3. V případě, že účastník nebude vhodně oblečen – viz bod 2, nebude na přednášky nebo společenský večer vpuštěn a nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled účastníků z řad vystavovatelů a firem včetně účastníků z úřadů, nadací a středních a vysokých škol.

 

ČLÁNEK V - Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá účastníkům kongresu za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození svých věcí, tašek nebo zavazadel bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení pracovního semináře.

2. Každý účastník si pojištění zajišťuje sám. Pořadatel prohlašuje, že účastnický poplatek neobsahuje pojištění účastníka během konání pracovního semináře.

 

ČLÁNEK VI - Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit kongres a výstavu nebo pracovní seminář v KD ELEKTRA, uvědomí o tom ihned účastníky pracovního semináře. Veškeré závazky vzniklé pořadateli ze závazné přihlášky zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkům pracovního semináře a kongresu a výstavy žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Účastník kongresu a pracovního semináře může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to nejpozději v den ukončení kongresu a výstavy. Jinak jeho právo zaniká.

3. Není-li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit účastníka kongresu a pracovního semináře z další účasti na kongresu a pracovním semináři. V takovém případě nevzniká účastníkovi kongresu a pracovního semináře žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného účastnického poplatku nebo objednaných služeb.

 V Luhačovicích 5. 1. 2022                                                                    JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním
Všeobecných podmínek účasti. (zde uvedete souhlasím).*

 

     
                             

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008