Závazná přihláška pro úřady

Pozn.: * povinné údaje

Fakturační údaje:
Titul, příjmení, jméno: *
Název zaměstnavatele:*
Město:*
Ulice:*
Číslo popisné: *
PSČ *
IČO: *
DIČ:
Tel., fax, mobil: *
E-mail: *
   

  Jména účastníků:

 

Účastnický poplatek na kongres včetně Sborníku přednášek (3 dny):
přihlašuji osob(y) (3.900,- Kč/1 osoba)
Sborník přednášek bez účasti na kongresu / 900,- Kč/ks.
objednávám ks
Adresář firem v OH, verze 2022 (cca 2900 firem) na CD / 1.450,- Kč/ks. objednávám ks
  

K uvedeným cenám bude fakturována DPH v zákonné výši.

Účastnický poplatek zahrnuje Sborník přednášek, 3 obědy, kávy, minerálky, 2 společenské večery, dárkový balíček a odbornou exkurzi v pátek 16. 9. 2022.
Dále je v ceně zahrnuto vydání Osvědčení nebo Akreditace pro absolventy státní správy a samosprávy.

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Po zaslání řádně vyplněné přihlášky, Vám zašleme mailem zálohovou fakturu včetně DPH, která není daňovým dokladem. Po úhradě této faktury obdržíte mailem doklad na přijatou platbu. Při prezenci obdržíte konečnou fakturu s vyúčtovanou zálohou.
Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili a bez výhrad souhlasíte se zněním Všobecných podmínek účasti, které jsou nedílnou součástí závazné přihlášky.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO ÚČASTNÍKY
PRACOVNÍHO SEMINÁŘE V RÁMCI KONGRESU A VÝSTAVY

"ODPADY – LUHAČOVICE 2022"

ČLÁNEK I  -  Pořadatel XXX.  Mezinárodního kongresu a výstavy

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.
Uherskobrodská 984
763 26 Luhačovice (dále jen pořadatel)

 
ČLÁNEK II - Závazné přihlášky

1. Závazná přihláška k účasti zaslaná pořadateli, je pro účastníka pracovního semináře a akreditovaného školení (dále jen účastníka) závazná. Pořadatel má právo nezaregistrovat závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

2. Závazně je účastník registrován v den, kdy pořadatel obdrží na svůj účet platbu za objednané služby a za účastnický poplatek, který je uveden v řádně vyplněné závazné přihlášce.

3. Při stornování závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku za objednané služby se zaplacená úhrada nevrací.

4. Vyplněná závazná přihláška pro úřady nesmí být použita pro účastníky z odborných firem.

 

ČLÁNEK III - Účastnické poplatky

Při stornování účastnického poplatku ze strany účastníka po zaregistrování Závazné přihlášky se uhrazené účastnické poplatky nevrací. Lze využít uhrazeného účastnického poplatku pro jiného účastníka od zaměstnavatele.

 

ČLÁNEK IV – Organizace  kongresu a výstavy

1. Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními opatřeními,které pořadatel zajistil pro plynulý průběh kongresu a výstavy a pracovního semináře včetně kontroly při vstupu na kongres a výstavu a na všechny doprovodné odborné akce,probíhající v průběhu kongresu včetně společenských večerů. Při vyzvání pořadatele je účastník povinen předložit svoji vizitku účastníka kongresu a pracovního semináře, zhotovenou pořadatelem.Tato vizitka účastníka je nepřenosná,účastník ji nesmí předat třetí osobě a při odchodu z kongresu a výstavy je povinen vrátit  svoji vizitku účastníka u prezence pořadatelům.

2. Účastník je povinen se zúčastnit přednášek, výstavy, společenských  večerů a všech doprovodných akcí pouze ve vhodném společenském oděvu. Na přednášky je zákaz vstupu v krátkých kalhotách a na společenský večer je povolen vstup v obleku nebo v saku.

3. V případě, že účastník nebude vhodně oblečen – viz bod 2, nebude na přednášky nebo společenský večer vpuštěn a nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled účastníků z řad vystavovatelů a firem včetně účastníků z úřadů,nadací a středních a vysokých škol.

 

ČLÁNEK V - Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá účastníkům kongresu  za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození svých věcí,tašek nebo zavazadel  bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení  pracovního semináře.

2.Každý účastník si pojištění zajišťuje sám.Pořadatel prohlašuje,že účastnický poplatek neobsahuje pojištění účastníka během konání  pracovního semináře.

 

ČLÁNEK  VI - Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit kongres a výstavu nebo pracovní seminář  v KD ELEKTRA, uvědomí o tom ihned účastníky pracovního semináře. Veškeré závazky vzniklé pořadateli ze závazné přihlášky zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkům pracovního semináře a kongresu a výstavy  žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Účastník kongresu a pracovního semináře může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu a to nejpozději v den ukončení kongresu a výstavy. Jinak jeho právo zaniká.

3. Není-li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit účastníka kongresu a pracovního semináře z další účasti na kongresu a pracovním semináři . V takovém případě nevzniká účastníkovi kongresu a pracovního semináře  žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného účastnického poplatku nebo objednaných služeb.
 

V Luhačovicích 5. 1. 2022                                                                JOGA  LUHAČOVICE, s.r.o.

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a bez výhrad souhlasíme se zněním
Všeobecných podmínek účasti. (zde uvedete souhlasím).*

 

 

 

     
                             

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008