KONEČNÝ program XXX. Mezinárodního

kongresU  a výstavy ODPADY – LUHAČOVICE 2022

Luhačovice, 14.9. – 16.9. 2021, Kulturní dům ELEKTRA

 

Středa – 14. 9. 2022            Hlavní Téma 1. PRACOVNÍHO DNE kongresu :

09.00–11.30  NOVÉ TECHNOLOGIE  VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ  BIOODPADU  

1. VÝKLAD VYHLÁŠKY kterou se stanoví podmínky, při jejichž

    splněnÍ přestává být  palivo z odpadu odpadem………..Ing. J. VÁŇA, CSc

2. SUŠENÍM ČISTÍRENSKÝCH KALŮ K VÝROBĚ BIOPALIVA………ing. O. ZweTtler,M.KOS

3. VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE K BIOLOGICKÉMU SUŠENÍ …………Ing.J. Gabryš                    

4. STUDIE PROVEDITELNOSTI LIKVIDACE KALŮ DLE NOVÉ VYHLÁŠKY –

    VARIANTY EKONOMICKÉHO POSOUZENÍ LIKVIDACE KALŮ.....Ing. JAROSLAV VÁŇA, CSc

5. EVIDENCE ODPADŮ PODLE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH…….ING.JIŘÍ VALTA, CENIA

 

11.30-12.00   DISKUZE

12.00-15.00   OBĚD

15.00-17.00   ODBORNÁ DISKUSE ÚČASTNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A ODBORNÝCH FIREM

19.30 -22.00  1.SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA                       

 

 

Čtvrtek – 15. 9. 2022          Hlavní Téma 2. PRACOVNÍHO DNE kongresu:

09.00–11.30  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI  ZE SYSTÉMU ZÁLOHOVÁNÍ  PET LAHVÍ

                           NA SLOVENSKU……………………Daniel Buryš, CEO Kofola Československo ,

                                                                   předseda správní rady Spravca zálohového systému SR                                                                                                                                  

                       – CIRKULARITA NÁPOJOVÝCH OBALŮ,ZÁLOHOVÁNÍ PET LAHVÍ                                                                                                                                  

                           + INICIAIVA PRO ZÁLOHOVÁNÍ……………,Martin Veselý,vnější vztahy, Mattoni  

                                                                                  ……Markéta  Ryšková, Kofola Československo                                                                                                                           

                         PŘEDNÁŠKA EXMINISTRA ŽP ………………………….... RNDr. Libor Ambrozek  

                          PŘEDNÁŠKA EXMINISTRA ŽP ….……………………….….... RNDr.Martin Bursík                                                                                                                                 

                      

11.30-12.00      DISKUZE

15.00-15.10     Slavnostní vyhlášení XXIII. ročníku „Ceny Karla Velka 2022“

15:10-17:30     ODBORNÁ DISKUSE ODBORNÝCH FIREM  A  STÁTNÍ SPRÁVY A  

                        SAMOSPRÁVY

19.30-22.00     2. SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA

 

 

Pátek – 16. 9. 2022     ODBORNÁ EXKURZE NA REGIONÁLNÍ KOMPOSTÁRNĚ SLAVIČÍN

09.00 – 12.00  PROHLÍDKA  KOMPOSTÁRNY SLAVIČÍN,ENERGETICKÉ VYUŽITÍ KALŮ A

                        GASTROODPADU

12.00 - 12.05  UKONČENÍ XXX. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU A VÝSTAVY

                       ODPADY – LUHAČOVICE 2022

12.05 - 14.00  OBĚD

 

 

 

 

 

 

Studie proveditelnosti  řešení likvidace kalů spalováním dle nové vyhlášky MŽP a MPO, která stanoví podmínky, za kterých přestává být palivo z odpadu odpadem

 

Jako zcela nejefektnější a dlouhodobě nejperspektivnější vychází jednoznačně likvidace kalů spalováním. Nejdůležitější je ale jakou technologií je z hlediska ekonomického posouzení  je nutno vybrat a realizovat. 

Ekonomické porovnání variant

Varianta č. 1: solární sušení ČK s následným odvozem vysušeného ČK sjednaným subjektem jako palivo v cementárně

Varianta č. 2: sušení prostřednictvím pásové sušárny ČK se spálením ve speciálním kotli s následnou výrobou elektrické energie

Varianta č.3: sušení prostřednictvím pásové sušárny ČK s následnou konvenční pyrolýzou ČK, výsledný pevný uhlíkatý produkt (biochar) bude aplikován v zemědělství

Varianta č. 4 odvodnění ČK, biologické dosoušení biopaliva s 30% ČK spálení ve speciálním kotli s následnou výrobou elektrické energie a využitím popele jako hnojiva

Studie by byla zaměřena na ČOV pro 22 000 EO (roční produkce cca 1300 t odvodněného kalu

 

Metodika porovnání variant:

Budou zjištěny následující parametry:

• bilanční parametry ČK a produktů;

• náklady na energetická média;

 • personální náklady;

 • investiční náklady;

• projekční příprava;

• odpisy.

• celkový potenciální roční výnos;

• celkové roční poplatky;

• celkový investiční náklad (IČ + projekční příprava);

• celkový provozní náklad bez odpisů;

• celkový provozní náklad s odpisy.

 

 

     
                             

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008