PŘÍLOHA  Č.1  K PROGRAMU ODBORNÉHO ŠKOLENÍ

 

Směrnice (ES) č. 98/2008 o  odpadech v platném znění  a stav jejího zapracování do platného zákona o odpadech

Definice

Hierarchie způsobů nakládání s odpady

Vedlejší produkty

Stav, kdy odpad přestává být odpadem - provázanost  s přímo závaznými právními předpisy EU,

Seznam odpadů - Katalog

Rozšířená odpovědnost výrobce - předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné použití, recyklaci a jiné využití odpadů

Předcházení vzniku odpadů

Využití

Opětovné použití a recyklace

Odpovědnost za nakládání s odpady

Zákaz směšování nebezpečných odpadů

Označování nebezpečných odpadů - – balení, značení, klasifikace podle REACH

Plány pro nakládání s odpady

 

Zákon o odpadech po novele č.223/2015 Sb.,

Povinnosti pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.

Povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systému sběru pneumatik, které se staly odpadem – poslední novela zákona.

Nové povinnosti při nakládání s dalšími komoditami odpadů.

Nové povinnosti při sběru a výkupu kovových odpadů.

Novely prováděcích předpisů ve vztahu k pneumatikám, autovrakům, elektroodpadům, k biologicky rozložitelným odpadům a k bateriím.

 Nové působnosti krajských úřadů, obcí a dalších orgánů státní správy při vydávání správních rozhodnutí a správní delikty, včetně správního trestání.

 

Nové povinnosti při evidenci odpadů.

 Hlášení o produkci odpadů.

 Ekonomické nástroje v politice odpadového hospodářství.

 Stanoviska a metodické pokyny MŽP na úseku nakládání s odpady.

 

 

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008